GE FTA Elute卡 WB120410

【简单介绍】

GE FTA Elute卡 WB120410 上海金畔生物科技有限公司 021-50837765

【详细说明】

GE FTA Elute卡 WB120410 上海金畔生物科技有限公司 021-50837765

FTA Elute卡基质通过特殊试剂处理,可以裂解细胞,释放核酸。DNA通过一个简单的洗提过程(水洗和加热)即可从FTA Elute卡上洗脱下来。抑制成分,如血色素均会保留在FTA Elute卡基质上.