(4E)-TCO-PNB Ester

(4E)-TCO-PNB Ester

反式环辛烯(TCO)作为亲双烯体与S-四嗪(Tetrazine)在生理条件下的反应有无需催化剂、反应速率快的优点,被广泛应用于生物和材料科学的研究中。

产品名称 (4E)-TCO-PNB Ester
英文名称 (4E)-TCO-PNB Ester
分子量 291.3
CAS 1354323-64-0
存储条件 -20°冷冻长期保存
状态 白色固体