Cis-Glyoxal-Cyclam, CAS:74199-16-9, 螯合剂试剂的各种别称

Cis-Glyoxal-Cyclam  CAS 74199-16-9

中文名称:CIS-十氢-1H,6H-3A,5A,8A,10A-四氮杂芘

中文同义词:CIS-十氢-1H,6H-3A,5A,8A,10A-四氮杂芘;

顺-十氢-1H,6H-3A,5A,8A,10A-四氮杂芘;顺-全氢化四氮杂芘;

顺-十氢-1H,6H-3A,5A,8A,10A-四氮芘;

顺式-十氢-1H,6H-3Α,5Α,8Α,10Α-四氮杂芘;顺-十氢-1H,6H-3A,5A,8A,10A-四氮杂芘

英文名称:CIS-1,4,8,11-PERHYDROTETRAAZAPYRENE

英文同义词:

CIS-1,4,8,11-PERHYDROTETRAAZAPYRENE;

CYCLAMGLYOXAL;CYCLANGLYOXAL;CIS-PTAP;

DECAHYDRO-CIS-1H,6H-3A,5A,8A,10A-TETRAAZAPYRENE

Cyclhaiglyoxal,cis-PTAP;

cis-Decahydro-1H,6H-3a,5a,8a,10a-tetraazapyrene;

cis-PTAP,99%

CAS号:74199-16-9

分子式:C12H22N4

分子量:222.33

Cis-Glyoxal-Cyclam, CAS:74199-16-9, 螯合剂试剂的各种别称

大环配体配合物,大环配体配合物是指环状骨架上带有O、N、P 、S 等多个配位原子的多齿配体形成的环状配合物。

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

Eu-DOTA-4AmC CAS:481668-57-9

Tm-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-32-4

DO2AtBu CAS 162148-48-3

DO3AtBu CAS 122555-91-3

DO3AM    CAS 331230-43-4

DOTAM CAS 157599-02-5

DOTAEt    CAS 137076-50-7

NO2AtBu CAS 174137-97-4

NOTAM    CAS 180299-76-1

TETRAM  CAS 220554-75-6

TETAEt  CAS 126320-57-8

TETAMEt2 CAS 126320-56-7

TETAMMe2 CAS 345612-68-2

TETAM    CAS 345612-63-7

CB-TE2A  CAS 313229-90-2

BCN-DOTA

纯度:99%

产地:上海

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.28)