OH-PEG4-Acid;937188-59-5

OH-PEG4-Acid;937188-59-5
产品名称 OH-PEG4-Acid;937188-59-5
中文名称 羟基四聚乙二醇丙酸;羟基四聚乙二醇羧基;四聚乙二醇-羧酸
英文名称 Acid-PEG4-OH;OH-PEG4-COOH;Hydroxy-PEG4-acid
分子量 266.29
CAS 937188-59-5
分子式 C11H22O7
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体