cRGD-PEG-COOH

cRGD-PEG-COOH
结构图

cRGD-PEG-COOH

RGD多肽是一种常见的肿瘤主动靶向性多肽,可以直接作用于肿瘤靶点,形成主动靶向性效果。
产品名称 cRGD-PEG-COOH
英文名称 cRGD-PEG-COOH
分子量 5000
溶解度 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等
存储条件 -20°冷冻,干燥保存
保存时间 一年
其它分子量 1000 2000 3400 10000