PC Alkyne-NHS Ester的分子式:C29H29N3O14,分子量:653.63

PC Alkyne-NHS Ester

分子式:C29H29N3O14

分子量:653.63

纯度:>95%

产地:上海
包装:10mg,25mg,50mg,100mg,500mg,1g,5g,10g
用途:科研
货期:现货/定制时间长
级别:化学纯
供应商:上海金畔生物科技有限公司
说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

PC Alkyne-NHS Ester的分子式:C29H29N3O14,分子量:653.63

相关产品

PC Biotin Azide

PC DBCO Biotin

PC DBCO-NHS Ester

Sulfo TCO-Maleimide

TAMRA-PEG4-Tetrazine

TCO-PEG12-acid

TCO-PEG24-acid

TCO-PEG2-TCO

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(